KURUMSAL   |   EĞİTİM SİSTEMİMİZ   |   PROGRAMLARIMIZ   |   BASINDAN   |   KATILIMCI YORUMLARI   |   BAŞVURU KOŞULLARI   |   LİNKLER   |   İLETİŞİM   |   ANASAYFA
Duyuru Seçiniz :


İçişleri Bakanlığının, Özel Güvenlik Yöneticisi olarak, birden fazla kurumda görev yapılması konulu  emir yazısı

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı :B.05.1.EGM.0.94.02.01/ (63191)- 17598 11/01/2010
Konu :Özel Güvenlik Yöneticileri


5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca, özel güvenlik eğitim kurumlarına eğitimden sorumlu olmak üzere, koruma ve güvenlik hizmeti veren özel güvenlik şirketlerine, özel güvenlik görevlilerini emir ve komuta etme, alınacak güvenlik tedbirlerini, bunların yerini, sırasını ve zamanını belirleme, yeri geldiğinde bunları değiştirme yetki ve sorumluluğuna sahip yöneticiler atanmaktadır. Aynı doğrultuda alarm merkezlerinde 5188 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda iş ve işlemleri takip etmek üzere yönetici atanmaktadır. Kanunun adli ve idari suçlar ile cezalarını içeren 19 ve 20'nci maddeleri incelendiğinde, özel güvenlikle ilgili iş ve işlemlerle ilgili sorumluluğun özel güvenlik yöneticilerine verildiği gibi cezai yaptırım açısından da üzerlerine sorumluluk yüklendiği görülmektedir.

Özel güvenlik hizmetleri Kanununun "Amaç" başlıklı birinci maddesinde kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki hizmetler olarak tanımlanmaktadır. Bundan da anlaşılacağı üzere asıl olan kamu güvenliğidir ve özel güvenlik alanında bu hizmetlerin sorumluluğu özel güvenlikten sorumlu yöneticilere yüklenmiş bulunmaktadır. Özel güvenlik yöneticilerinin Kanun ve ilgili mevzuat doğrultusunda kamu güvenliği ile doğrudan alakalı sorumlulukları bulunmasına rağmen, özel güvenlik şirketleri, özel güvenlik eğitim kurumları ve alarm merkezlerince bir yöneticinin birden fazla yerde görevlendirildiği, hatta ayrı ayrı illerdeki şirket, eğitim kurumu ve alarm merkezlerinde yönetici olarak görev verildiği anlaşılmaktadır. Birden fazla şirket/eğitim kurumu/alarm merkezinde görev alan yöneticilerin mevzuatla kendilerine verilen görev ve sorumlulukları layıkıyla yerine getirmeleri mümkün olamayacağı gibi, yapılan denetimlerde yöneticilerin görevli oldukları yerlerden sadece birisinde hazır bulunabildiklerinden diğer yerlerin iş ve işlemlerini takipte acze düştükleri gözlenmektedir.

Konu ile ilgili olarak Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğine görüş sorulmuş olup, gelen 29.12.2009 tarih ve 17598 sayılı görüşlerinde;
"... bir yöneticinin birden fazla güvenlik şirketi, eğitim kurumu ya da alarm merkezinde görev almasının hizmetin fiilen sağlıklı yürütülmesine engel olacağı ve acil durumda iki farklı ilde ya da yerde özel güvenlik şirketinde görev yapmakta olan özel güvenlik yöneticilerinin görevlerini yerine getirmelerinin mümkün olamayacağı", Yönetmeliğin 13. maddesinde "Mülki idare amirleri, özel güvenlik uygulamasını ve özel güvenlik tedbirlerini halkın can ve mal güvenliğinin ve kamu hürriyetlerinin korunması amacıyla denetlemeye, özel güvenlik görevlilerinin yetkisini aşan uygulamaları kaldırmaya ve alınan güvenlik tedbirlerinin değiştirilmesini veya ilave tedbirler alınmasını istemeye yetkilidir" hükmü ile de özellikle halkın can ve mal güvenliği ve kamu hürriyetlerinin korunması konusunda nihai sorumluluğun mülki idare amirine verildiği göz önünde bulundurulduğunda, güvenlik zafiyetine neden olunmaması için özel güvenlik yöneticilerinin birden fazla şirkette görev almalarının uygun olmayacağı, belirtilmiştir.

 

 

 

Bu çerçevede;

1- Aynı ildeki farklı özel güvenlik şirketleri, eğitim kurumları ve alarm merkezlerinin kurucuları da aynı ise bir kişi bu şirketlerde yönetici olabilecektir.

2- Kurucuları farklı kişiler olan özel güvenlik şirketleri, eğitim kurumları ve alarm merkezlerinde aynı ilde olsalar dahi aynı kişiler yönetici olarak görev yapamayacaklardır.

3-Bu doğrultuda kurucuları aynı olsa dahi başka bir ilde faaliyet gösteren özel güvenlik şirketleri, eğitim kurumları ve alarm merkezlerinde de aynı kişi yönetici olarak görev yapamayacaktır.

Yukarıda açıklanan hükümler dikkate alınarak, birden fazla özel güvenlik şirketi, eğitim kurumu veya alarm merkezinde yönetici olarak görev yapanların yöneticilik vasfı iptal edileceğinden, bu durumda olan şirketlerin emir yazımızın tebliğ tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde faaliyet izin belgelerini değiştirmek üzere Bakanlığımıza müracaat etmeleri gerektiğinin tebliğ edilmesi, yeni kuruluş müracaatlarında yönetici atamalarında bu ilkeye riayet edilmesi hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 


Mustafa B. DEMİRER
Vali
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı

 

D A Ğ I T I M :
Gereği : Bilgi
81 İl Valiliğine Jandarma Genel Komutanlığına